1 of 1HS Girls Varsity Basketball, Mitty Holiday Classic, vs Presentation, Dec 30, 2003

IMG_2832.JPG

IMG_2836.JPG

IMG_2842.JPG

IMG_2851.JPG

IMG_2852.JPG

IMG_2854.JPG

IMG_2860.JPG

IMG_2861.JPG

IMG_2868.JPG

IMG_2874.JPG

IMG_2875.JPG

IMG_2880.JPG

IMG_2892.JPG

IMG_2898.JPG

IMG_2908.JPG

IMG_2922.JPG

IMG_2924.JPG

IMG_2929.JPG

IMG_2940.JPG

IMG_2941.JPG

IMG_2946.JPG

IMG_2947.JPG

IMG_2951.JPG

IMG_2952.JPG

IMG_2953.JPG

IMG_2957.JPG

IMG_2960.JPG